REGULAMIN

Regulamin 2017

Edukacyjny Festiwal Sztuki

Regulamin Konkursu „Absolwenci artNoble
Edycja 2017”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs artNoble 2017 jest organizowany przez Fundację Kultury i Sztuki - artHOLDING z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „Organizatorem”) i jest zwany dalej także „Konkursem”. Konkurs odbywa się w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie.

 2. Celem Konkursu jest promowanie studentów i absolwentów uczelni artystycznych cechujących się oryginalnym, nowatorskim lub odkrywczym spojrzeniem na sztukę, posiadających mimo młodego wieku rozpoznawalny i indywidualny styl oraz doskonały warsztat artystyczny.

 3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace będące pracami dyplomowymi (pojedyncze dzieła, cykle lub zbiory) o dowolnej tematyce wykonane we wszelkich możliwych technikach mieszczących się w następującej kategorii:

- Sztuki Wizualne (Plastyka)

W konkursie nie biorą udziału prace teoretyczne.

 1. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

 2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.artnoble.pl.

 3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg Konkursu z ramienia Fundacji artHolding są: Marta Ewa Olbryś, Jarosław Wejman.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a uczestnikami Konkursu mogą być studenci lub absolwenci (nie później niż w terminie 18 miesięcy od daty ukończenia studiów), wyższych publicznych krajowych uczelni artystycznych, zwani dalej „Uczestnikami”.

 2. W przypadku wątpliwości, co do możliwości uczestnictwa w Konkursie należy skontaktować się z Organizatorem, który zdecyduje o możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie i wyrażenia zgód i licencji, o których mowa w Regulaminie, Uczestnikom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek świadczenia ze strony Organizatorów, a w szczególności nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów transportu, ani środki finansowe z jakiegokolwiek innego tytułu.

 2. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub grupy osób spośród, których wszystkie spełniają warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu.

§ 4 Zgłoszenia do Konkursu

 1. Organizator wyznaczy dla każdej wyższej publicznej krajowej uczelni artystycznej (zwanej dalej „Uczelnią”) Kuratora Konkursu.

 2. Uczestnicy, o których mowa w § 2 Regulaminu zgłaszają chęć udziału w Konkursie pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio Kuratorowi Konkursu dla danej Uczelni lub w inny uzgodniony z Organizatorem sposób w terminie do 15 lipca br. W przypadkach losowych termin ten może zostać przedłużony do 30 lipca br.

 3. Do udziału w Konkursie oraz w wystawie konkursowej spośród zgłoszonych prac zostaną dopuszczone po trzy prace dyplomowe Uczestników pochodzących z danej Uczelni. Prace przyjęte do Konkursu wytypują według swego uznania nie później niż w terminie do 30 lipca 2017r. Kuratorzy Konkursu powołani dla danej Uczelni.

 4. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające zdaniem Organizatorów treści wulgarne lub pornograficzne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 5. Przyjęte do Konkursu prace Uczestników będą prezentowane w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO Gwiazd w Żyrardowie.

 6. Zdjęcia, filmy, prezentacje dźwiękowe, prezentacje tychże prac Organizator opublikuje na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu w zakładce Absolwenci artNoble oraz gazecie festiwalowej na specjalnych stronach, a także innych nośnikach promocji konkursu i prac uczestników.

 7. Do 15 lipca br. wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 2 Uczestnik powinien przesłać:

  1. oświadczenia i zgody, o których mowa w § 7 ust.1 Regulaminu oraz

  2. w przypadku zgłoszenia do Konkursu w kategorii:

- sztuki wizualne: dokumentację fotograficzną prac, biogram i opis pracy dyplomowej;

Prace z kategorii sztuki wizualne – prezentowane w formie wystawy na Festiwalu – należy dostarczyć i następnie odebrać w uzgodnionym z Organizatorem terminie i miejscu. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 5 Nagrody

 1. Autor pracy, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma tytuł „Zwycięzcy Konkursu” w danej kategorii sztuki wizualne, pamiątkowy dyplom, „Statuetkę 1-Art” które zostaną mu przekazane podczas uroczystej inauguracji Festiwalu, jak również nagrodę w formie zorganizowanej wystawy i promocji zwycięscy w patronackich mediach.

 2. Autorom prac, które otrzymają dwie kolejne największe liczby punktów przyznane zostanie odpowiednio „II Wyróżnienie” i „III Wyróżnienie” oraz wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy, a także zostanie zorganizowany promocyjny pokaz podczas wystawy „zwycięzcy Konkursu” i promocja prac w patronackich mediach. Certyfikaty zostaną również wręczone każdemu kandydatowi nominowanemu do konkursu na uroczystej Gali artNoble.

 3. Laureaci Konkursu w kategorii: Sztuki Wizualne otrzymają także prawo wystawienia uhonorowanych prac w prestiżowym miejscu zaś Zwycięzca Konkursu otrzyma również wystawę indywidualna na kolejnej edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO Gwiazd w Żyrardowie zgodnie z ustaleniami z organizatorami.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych wyróżnień oraz nagród rzeczowych jak i finansowych.

§ 6 Zasady oceny i wyboru zwycięzców

 1. Przyjęte do Konkursu prace podlegać będą ocenie Jury przede wszystkim według kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. Na ocenę końcową pracy w danej kategorii składać się będzie suma punktów otrzymanych przez pracę od wszystkich jurorów.

 2. W skład jury wchodzą: Kuratorzy Konkursu oraz członkowie zarządu Fundacji Kultury i Sztuki artHOLDING

 3. Lista jurorów zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu przed rozpoczęciem głosowania.

 4. Każdy z Jurorów wyda własny, niezależny od innych werdykt z tym, że Kurator Konkursu dla danej Uczelni nie ma prawa oddania głosu na prace przyjęte jego przypisanej do niego Uczelni. Werdykt Jurora jest ostateczny i niepodważalny.

 5. Glosowanie odbywa się w jednej kategorii: Plastyka. Każdy z jurorów wybiera po 3 najlepsze jego zdaniem prace spośród wszystkich prac konkursowych i przyznaje im odpowiednio:7 pkt. – za najlepszą jego zdaniem prace, 3 pkt. Za drugą w kolejności oraz 1 pkt. – za trzecią.

 6. Jurorzy głosują na specjalnie przygotowanym do głosowania panelu elektronicznym na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu /www.artnoble.pl – panel jurora/. Każdy z Jurorów otrzyma od Organizatora unikatowe kody dostępu do platformy umożliwiającej głosowanie /indywidualne login i hasło/. Głosowanie będzie możliwe po zalogowaniu się Jurora przy użyciu otrzymanych od Organizatora kodów dostępu i będzie się odbywało poprzez zaznaczenie pod prezentacją prac konkursowych stanowiących przedmiot głosowania liczby przyznanych danej pracy punktów, odpowiednio: „7”, „3” lub „1”.

 7. Oddawanie głosów będzie możliwe w terminie od 10 sierpnia br. (od godz. 0.00) do 8 września br. roku (do godz. 24.00), z tym, że raz dokonane oceny nie będą mogły być już zmienione lub anulowane.

 8. Autorzy dzieł, które otrzymają trzy największe liczby punktów zdobędą nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1-4 Regulaminu. W przypadku, gdy prace otrzymają taką samą liczbę punktów, wyżej zostaną zakwalifikowane te, które otrzymały większą liczbę głosów zawierających maksymalną liczbę punktów.

 9. W przypadku, gdyby w czasie o którym mowa w ust. 7 platforma do głosowania nie była z jakiegokolwiek powodu sprawna, juror może przekazać swój werdykt e-mailem przesyłając swoje typy wraz z podaniem liczby przyznanych im punktów na następujący adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 7 Formalności

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody o treści określonej w ust. 2 i 3 na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i korzystanie z wizerunku Uczestnika, oraz zobowiązany jest udzielić Organizatorom nieodpłatnej licencji o treści określonej w ust.4 dotyczącej publikowania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania zgłoszonych do Konkursu prac jego autorstwa lub jego wizerunku.

 2. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatorów do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska Uczestnika, oraz danych dotyczących nazwy Uczelni, w której studiuje Uczestnik, na potrzeby realizacji „Festiwalu oraz Konkursu”– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Uczestnik nieodpłatnie wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów z wizerunku Uczestnika, poprzez jego publikowanie w sieci Internet.

 3. Organizatorzy informują Uczestnika, a Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że:
  a)Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu;
  b) Dane osobowe Uczestnika będą zebrane i przetwarzane przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu oraz Festiwalu, a według obecnie posiadanych informacji odbiorcą danych osobowych Uczestnika mogą być organy administracji publicznej i inne podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz uzyskiwania informacji o działalności Organizatorów,
  c) Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Uczestnik ma obowiązek przysłania biogramu i opisu pracy dyplomowej do 15 lipca br.

 5. Uczestnik dobrowolnie podaje Organizatorom swoje dane osobowe.

 6. Dane osobowe Uczestnika obejmujące jego imię i nazwisko będą publikowane przez Organizatorów na stronie www.artnoble.pl, oraz na oficjalnym profilu Festiwalu na portalu społecznościowym „Facebook” oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie oraz Festiwalu.

 7. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do korzystania z prac Uczestnika zgłoszonych do Konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na polach eksploatacji obejmujących zwielokrotnianie i rozpowszechnianie kopii prac konkursowych, oraz publikowanie i utrzymywanie prezentacji w sieci Internet oraz w innych mediach, gdzie prezentowane będą informacje o Konkursie.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do złożenia oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie o treści zgodnej z ust. 2-4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenie ich Organizatorom w terminie określonym w § 4 ust. 2. W przypadku nie złożenia powyższych oświadczeń uważa się, że przesłanie pracy do Konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych zgłoszeniowych Uczestnika.

 9. Organizator konkursu nie ma obowiązku informowania o wynikach konkursu osoby, które nie znalazły się się w zwycięskiej trójce, w każdej z kategorii.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu prac i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2016 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.